ENGLISH F.A.Q.

Ερωτήσεις περί Cambridge ESOL

 1. Τι είναι το First Certificate in English (FCE);
  Το FCE είναι πτυχίο γλωσσομάθειας του πανεπιστήμιου του Cambridge. Είναι μια εξέταση που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Καλύπτει την επικοινωνία σε βασικούς τομείς και η κατοχή του είναι πλέον απαραίτητη και επιτακτική στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα.
 2. Τι είναι το Certificate in Advanced English (CAE);
  Το CAE είναι και αυτό πτυχίο γλωσσομάθειας που χορηγείται από το πανεπιστήμιο του Cambridge κατόπιν εξετάσεων. Είναι μια εξέταση προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Είναι αποδεικτικό υψηλού επιπέδου γνώσης της γλώσσας για όσους χρησιμοποιούν τα Αγγλικά σε τομείς όπως η ανώτερη εκπαίδευση, η δουλειά και οι κοινωνικές εκδηλώσεις.
 3. Τι είναι το Certificate of Proficiency in English (CPE);
  Το CPE είναι ένα πτυχίο γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Cambridge. Είναι μια εξέταση πολύ προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Αντιστοιχεί σε επίπεδο γνώσης του αγγλικού πανεπιστημιακού επιπέδου και αναγνωρίζεται από τα περισσότερα Βρετανικά πανεπιστήμια, αλλά και διεθνώς, ως αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας σε άριστο επίπεδο. Η απόκτηση του προσφέρει επίσης τη δυνατότητα απόκτησης άδειας διδασκαλίας (επάρκεια) της αγγλικής γλώσσας.
 4. Τι περιλαμβάνουν οι εξετάσεις των FCE, CAE, CPE;
  Οι εξετάσεις των FCE, CAE και CPE αποτελούνται από 5 papers. Αυτά είναι τα εξής:
  Paper 1: Reading Comprehension (Κατανόηση κειμένου)
  Paper 2: Writing (Έκθεση)
  Paper 3: Use of English (Γραμματική και Λεξιλόγιο)
  Paper 4: Listening Comprehension (Κατανόηση προφορικού λόγου)
  Paper 5: Speaking (Προφορικά)
  Ωστόσο, από το Μάιο του 2013 το CPE θα αλλάξει και θα γίνει πιο φιλικό προς τον υποψήφιο. Οι ώρες εξέτασης από 6 θα γίνουν 4 καθώς το Paper 3 – Use of English, θα καταργηθεί και κάποιες ασκήσεις του θα ενσωματωθούν στα Paper 1 – Reading Paper και Paper 2 – Writing. Η ολοκληρωμένη μορφή της εξέτασης αναμένεται να ανακοινωθεί από το πανεπιστήμιο του Cambridge.
 5. Τα παραπάνω 5 papers τα δίνω όλα την ίδια μέρα;
  Όχι. Τα πρώτα papers (Reading, Use of English, Writing & Listening) δίνονται όλα την ίδια μέρα, που είναι Σάββατο για το FCE, ενώ το CPE και το CAE δίνονται Κυριακή. Το paper 5 δίνεται μια άλλη μέρα πριν ή μετά τις γραπτές εξετάσεις.
 6. Παίζει ρόλο η ηλικία του υποψηφίου για τις εξετάσεις;
  Όχι. Τα αποτελέσματα στατιστικών μελετών του πανεπιστημίου του Cambridge έδειξαν ότι η ηλικία αυτή καθαυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί παράγοντας επιτυχίας.
 7. Πότε παίρνω τα αποτέλεσματα;
  Εντός τεσσάρων έως έξι εβδομάδων μετά από την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης.
 8. Πώς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;
  Μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας Cambridge ESOL Preparation Centres.
 9. Πότε λαμβάνω το πιστοποιητικό;
  Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται στους επιτυχόντες περίπου δύο μήνες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Ερωτήσεις περί Michigan

 1. Ποιος είναι ο φορέας για την διεξαγωγή των εξετάσεων ECCE και ECPE στην Ελλάδα;
  Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο αποκλειστικός επίσημος φορέας για την διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών στην Ελλάδα.
 2. Ποιά είναι τα πτυχία Michigan;
  Είναι το Basic Competency in English (BCCE), το Certificate of Competency in English (ECCE), το Advanced Level Certificate in English (ALCE) και το Certificate of Proficiency in English (ECPE).
 3. Τα πτυχία Michigan αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ;
  Αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ και μάλιστα, αν κάποιος είναι κάτοχος του Certificate of Proficiency in English (ECPE), το Ελληνικό Δημόσιο του δίνει την επάρκεια και το δικαίωμα να εξασκήσει τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.
 4. Κάθε πότε διενεργούνται εξετάσεις για τα πτυχία Michigan;
  Οι εξετάσεις ECCE διεξάγονται στην Ελλάδα δύο φορές το χρόνο, το Μάιο και Δεκέμβριο. Από το 2014, οι εξετάσεις ECCE θα διεξάγονται και το Μάρτιο. Οι εξετάσεις ECPE διεξάγονται στην Ελλάδα δύο φορές το χρόνο, το Μάιο και Νοέμβριο. Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE διεξάγονται Σάββατο-Κυριακή ενώ οι προφορικές εξετάσεις την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.
 5. Πού διεξάγονται οι εξετάσεις ECCE και ECPE;
  Εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σχεδόν σε όλους τους νομούς της Ελλάδας.
 6. Τι βαθμολογία πρέπει να έχει κανείς για να περάσει πτυχία Michigan;
  Στα ECCE και ALCE πρέπει κάποιος να έχει πετύχει πάνω από 65% στο κάθε μέρος της εξέτασης. Εάν, όμως, κάποιος σε ένα από αυτά αποτύχει στο όριο (έχει , δηλαδή, 60% ), τότε και πάλι περνάει τις εξετάσεις. Στο ECPE θα πρέπει οπωσδήποτε να περάσει την κάθε ενότητα (έκθεση, προφορικά, GCVR, listening) με πάνω από 65%.
 7. Πότε παίρνω τα αποτελέσματα;
  Τα αποτελέσματα των εξετάσεων προωθούνται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση από το πανεπιστήμιο του Michigan. Οι υποψήφιοι των εξετάσεων Μαΐου λαμβάνουν τα αποτελέσματα συνήθως έως τις αρχές Αυγούστου. Οι υποψήφιοι των εξετάσεων Νοεμβρίου λαμβάνουν τα αποτελέσματα συνήθως έως τις αρχές Φεβρουαρίου.
 8. Πώς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;
  Μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας Orfeas της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.
 9. Πότε λαμβάνω το πιστοποιητικό;
  Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται στους επιτυχόντες περίπου δύο μήνες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Ερωτήσεις περί ΚΠγ

 1. Τι είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ);
  Είναι το πρώτο πτυχίο που απονέμει το ελληνικό κράτος μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Έχει 6 επίπεδα γνώσης υιοθετώντας την κλίμακα των επιπέδων γλωσσομάθειας που προβλέπει το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.
 • Α1: στοιχειώδης γνώση
 • Α2: βασική γνώση
 • Β1: μέτρια γνώση
 • Β2: καλή γνώση
 • Γ1: πολύ καλή γνώση
 • Γ2: άριστη γνώση (μελλοντικά)
 1. Το ΚΠγ αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ;
  Ασφαλώς.
 2. Για ποια επίπεδα δίνονται εξετάσεις ΚΠγ αυτή τη στιγμή;
  Μέχρι στιγμής δίνονται εξετάσεις για τα επίπεδα Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ και Γ1.
 3. Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις;
  Συνήθως οι εξεταστικές περίοδοι είναι Νοέμβριο και Μάιο.
 4. Πού γίνονται οι αιτήσεις για την εγγραφή στις εξετάσεις;
  Γίνονται στα γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής σας.
 5. Πώς μπορώ να μάθω τα αποτελέσματα;
  Αυτά ανακοινώνονται στο διαδίκτυο. Πατήστε εδώ.
 6. Πόσο κοστίζει η συμμετοχή στο ΚΠγ;
  Αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Πέρυσι το παράβολο ήταν 80€.
 7. Υπάρχει εξέταση σε όλες τις γλώσσες;
  Το ΚΠγ αφορά μέχρι τώρα τις γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά και Τουρκικά.